Биографија / Biography

Никола Ристевски е роден во 1985 година во Свети Николе. Основното образование го завршува во ОУ „Кирил и Методиј“ како дел од првата генерација првоодделенци во независна и суверена Република Македонија, а средното гимназиско во УСО „Кочо Рацин“ во 2003 година, и двете во Свети Николе. Со високо образование се стекнува во 2007 година на … Continue reading Биографија / Biography